Thursday the 12th - Custom text here - Hostgator Coupon
  • Zaspokoimy ciekawość każdego malucha....

  • Przeniesiemy Twoje dziecko w krainę fantazji...

  • Nie zapomnimy o rozwoju fizycznym...

  • Dobrze przygotujemy do szkoły....

  • Zadbamy o jego zdrowie....

  • Dbamy aby nasze maluchy w ciekawy sposób poznawały świat...

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH
PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

6.15 – 8.20    
- schodzenie się dzieci,
- stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,
- zabawy indywidualne i w grupach,
- korzystanie z gier i układanek stolikowych,
- zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
- prace porządkowe w sali,
- zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
- ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30   
- przygotowanie do śniadania : wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,
- czynności samoobsługowe

8.30 – 9.00   
- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
- kulturalne zachowanie się przy stole

9.00 - 10.00   
Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g obszarów edukacyjnych:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

10.00 - 11.00     
Przygotowania do wyjścia na dwór:
- ubieranie się dzieci: wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
- wdrażanie do samodzielności,
- zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
- zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
- spacery, wycieczki,
- zachowanie bezpieczeństwa,
- przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11.00 - 11.15   
Przygotowanie dzieci do obiadu:
- wdrażanie dzieci do samoobsługi,
- wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

11.15 - 11:45   
Obiad – I danie ( zupa)
- praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką
- zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

11:45 - 13.00  
- odpoczynek poobiedni,
- słuchanie bajek relaksacyjnych,
- zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych

13.00 - 13.30   
Przygotowanie do obiadu ( II danie)
- czynności samoobsługowe,
- zabawy grupowe ( ruchowe, taneczne, dydaktyczne)

13.30 - 14.00   
Obiad – II danie
- praca nad prawidłowym posługiwaniem się widelcem
- zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
- dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

14.00 - 15.00 
Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:
- w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
- praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
- zajęcia specjalistyczne

15.00 - 15.15 
Podwieczorek:
- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

15:15 - 17.00  
- zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
- prace porządkowe,
- rozchodzenie się dzieci.

 

Gościmy

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.